Факультет жөнүндө

Факультет жөнүндө

ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ

 

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин миссиясы – улуттук жана дүйнөлүк стандарттардын талаптарына жооп берген адистерди даярдоодо көч башы болуу!

 

Тарых жана чөлкөм таануу факультети Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин башатында түзүлгөн жетектөөчү факультеттердин бири. Ал 1934–жылы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтундагы коомдук илимдер факультетинин базасында түзүлгөн.

Факультет дүйнөнүн жана ата мекендин тарыхы, археология, этнология, тарыхый информатика, дүйнөлүк жана аймактык цивилизациялардын тарыхы, маданияты, саясий түзүлүшү менен эл аралык мамилелер боюнча тереӊдетилген фундаменталдуу жана эки баскычтуу бакалавр менен магистрлерди даярдайт.

 

Бүгүнкү күндө Тарых жана чөлкөм таануу факультет төмөндөгү багыттар боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт:

 

БАКАЛАВРИАТ

 

 

530400 ТАРЫХ

 

Күндүзгү окуу формасы – 4 жыл;

Сырттан окуу формасы (дистанциялык билим берүү технологияларын колдонуу менен) – 5 жыл.

Окуу планы ата мекен жана жалпы тарых, атайын тарыхый предметтер, элдердин маданияты менен искусствосу, чет тилдер ж. б. курстарды камтыйт. Студенттер үчүн педагогикалык, археологиялык, архивдик, музейлик практикаларды өткөрүү алардын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө жана теориялык билимдерин иш жүзүндө колдоно билүүсүн калыптандырууга көмөк көрсөтөт.

 

531500 ЧӨЛКӨМ ТААНУУ

 

Күндүзгү окуу формасы – 4 жыл;

Чөлкөм таануучу профессионалдык ишмердүүлүгү Чөлкөм таануучу профессионалдык ишмердүүлүгүнө байланыштуу тандалып алынган өлкөлөрдүн тарыхы менен этнографиясын, экономикасы менен саясатын, элдердин маданиятын, динин, илимин, адабиятын, үрп – адаттарын, тилдерин (япон, кытай, түрк, англис, француз ж. б.) комплекстүү окуп үйрөнөт. Студенттердин практикасы мамлекеттик органдарда – Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу терминалогиялык комиссиясында, Бишкек шаардык мэриясында жана Эл аралык уюмдарда уюштурулат.

 

 

571200 МУЗЕЙ ТААНУУ

 

Күндүзгү окуу формасы – 4 жыл;

«Маданий жана табигый мурас обьектилерин коргоо жана музеология». Бакалавр программасын аяктагандан кийин магистратурада окууну улантууга болот.

Бул багытта окуган студенттер музей буюмдары менен иштөөнүн, маданий мурас обьектилерин аныктоонун жана сактоонун, аларды реставрациялоо менен консервациялоо, музейде экспозиция түзүүнүн, тарых жана маданият эстеликтерин илимий изилдөөнүн, ошондой эле алар туралуу билимдерди эл арасында жайылтуунун теориялык жана практикалык иш тажрыйбасына ээ болушат. Тажрыйба алмашуу, билимин өркүндөтүү максатында студенттер чет өлкөлүк алдыңкы окуу жайларга жана музейлерге жөнөтүлүп турат.

Бүтүрүүчүлөр музейлерде, туристтик компанияларда, тарых, маданият эстеликтерин коргоо боюнча башкаруу органдарында, жалпы билим берүүчү мектептерде, музей иши менен тарыхый жана маданий мурас эстеликтерин коргоо боюнча адистерди даярдаган атайын орто окуу жайларында иштей алышат.

 

 

МАГИСТРАТУРА

Күндүзгү окуу формасы – 2 жыл;

Кечки окуу формасы – 2,5 жыл;

Факультет тарых жана чөлкөм таануу багыттарындагы адистиктер боюнча магистрлерди даярдайт. Бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайларда, илимий – изилдөө мекемелеринде иштөөгө жана аспирантурада окуу укугуна ээ боло алышат. Кафедралар төмөндөгү профилдер боюнча магистранттарды даярдашат:

 

Кыргызстандын тарыхы кафедрасы

Археология, этнология, булак таануу жана тарыхнаама кафедрасы

Жалпы тарых кафедрасы

Чөлкөм таануу жана кыргыз таануу кафедрасы

Профиль: Кыргызстандын тарыхы (күндүзгү)

Профиль: Археология

Профиль: Жалпы тарых (чыгыш өлкөлөрү)

Профиль:Борбордук Азия (Кытай) өлкөлөрүнүн саясий жана социалдык – экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу көйгөйлөрү.

Профиль: Кыргызстандын тарыхы (кечки)

Профиль: Этнология

Профиль: Жалпы тарых (батыш өлкөлөрү)

Профиль: Евразиялык интеграция

 

Профиль: Булак таануу, тарыхнаама жана тарыхый изилдөөнүн методдору

Профиль: Жалпы тарых. ЕС жана европалык изилдөөлөрдүн тарыхы

Профиль: Кыргыз таануу

Аспирантура жана докторантура:

07.00.00

ТАРЫХЫЙ ИЛИМДЕР

07.00.02

Ата-Мекен тарыхы

07.00.03

Жалпы тарых (мезгилине ылайык)

07.00.06

Археология

07.00.07

Этнография, этнология жана антропология

07.00.09

Тарыхнаама, булак таануу и тарыхый изилдөө методдору

07.00.10

Илим жана техника тарыхы

 

 

 

 

 

 

 

 

Диссертация коргоо боюнча: 2 диссертациялык кеӊеш иш алып барат

1.      И. Арабаев атындагы КМУнун жана Ж.Баласагына атындагы КУУга караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуу даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча кеӊеш - Д.07.18.578

2.      КР УИАнын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтуна жана Ж.Баласагына атындагы КУУга караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуу даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча кеӊеш - Д.07.18.572

ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИНИН ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Тарых жана чөлкөм таануу факультетинин окуу-тарбиялык процессте эл аралык тажрыйбаны жана жаңы технологияларды ийгиликтүү өздөштүрүүгө мүнкүнчүлүк берген дүйнөдөгү илимий борборлор жана жогорку окуу жайлар менен эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча бир багыттуу иш алып барат.

Тарых жана чөлкөм таануу факультети бакалавр жана магистрлерди Кытайга, Россия Федерациясына, Турция Республикасына жана башка мамлекеттерге мамлекеттердин грантынын негизинде чет өлкөгө окууга жөнөтөт.

Тарых жана чөлкөм таануу факультети эл аралык кызматташтык  боюнча илимий–билим берүү программаларын ишке ашырат. Факультеттин бакалавр жана магистратура багытында төмөндөгү ЖОЖтор менен эл аралык макулдашууларга ээ: М. Ломоносов атындагы Москва Мамлекеттик Университети, Алтай мамлекеттик университети, Москва лингвистикалык мамлекеттик университети, Урал федерациялык университети (Россия Федерациясы), Аль Фараби атындагы Казак Улуттук Университети, Аблайхан атындагы эл аралык мамилелердин жана дүйнөлүк тилдеринин Казак университети (Казахстан республикасы), Томск мамлекеттик университети.

Факультеттин студенттери окуу стажировкаларын Түркияда, Кытайда, Россия Федерациясында өткөрүшөт.

Факультет Кыргызстандын территориясында жайгашкан эл аралык жана чет элдик уюмдардын өкүлчүлүктөрү, Россия, Кытай, Япония, Корея Республикасы, Иран ж.б. өлкөлөрдүн элчиликтери менен тыгыз кызматташттык иштерин жүргүзүп келет.

Бир эле учурда факультеттин окутуучулары ар кандай эл аралык  конференциялардын, программалардын активдүү катышуучулары болуп эсептелинет жана дүйнөнүн ар башка  университеттеринде стажировкалардан өтүшөт.

 

Краткая история и основные направления обучения

Факультет истории и регионоведения – один из старейших и ведущих факультетов Кыргызского Национального университета имени Жусупа Баласагына. Он был образован в 1934 году на базе факультета общественных наук Кыргоспединститута.

Факультет осуществляет фундаментальную, углубленную специальную подготовку в области отечественной и всеобщей истории, языка, культуры, этнологии, археологии, мировых и региональных цивилизаций, политической системы и международных отношений по изучаемым регионам. Факультет в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами реализует профессиональные образовательные программы. Сотрудники активно участвуют в научно-практических и международных семинарах и конференциях, также активно вовлечены в работу по подготовке учебников, учебных по­собий и программ.  Преподаватели факультета участвуют в программах обмена опытом и проходят языковые стажировки в ведущих вузах РФ, КНР, Японии.  Для проведения мастер-классов приглашаются ведущие зарубежные и отечественные специалисты.

Сегодня факультет готовит высококвалифицированных специалистов по следующим направлениям:

 • 530400 – История
 • 531500 – Регионоведение

Факультет осуществляет подготовку магистров по нескольким специализациям.

История

 • Очная форма обучения  4 года,
 • Заочная форма обучения   5 л.

Учебный план включает курсы отечественной и всеобщей истории, истории культуры и искусства, специальные исторические дисциплины, иностранные языки и многие другие. Проведение учебных практик для студентов - педагогической, археологической, архивной, музейной — способствует развитию самостоятельного мышления, формированию навыков применения теоретических знаний на практике.

Регионоведение

 • Очная форма обучения   4 года.

Профессиональная деятельность регионоведа направлена на комплексное изучение того или иного региона в разрезе: населения, истории и этнографии, экономика и политика, наука; культура, религии, языки (японский, китайский, турецкий, английский, французский и др.), литературы и традиции народов.

Структура факультета

Образовательный процесс обеспечивают 4 кафедры и музейно-исследовательский центр:

 • Кафедра истории Кыргызстана;
 • Кафедра археологии, этнологии, источниковедения и историографии;
 • Кафедра всеобщей истории;
 • Кафедра регионоведения и кыргызоведения;
 • Музей КНУ и музейно-исследовательский центр.

2. Интерактивные модели обучения

При проведении занятий преподаватели пользуются новейшими методами обучения, как семинар - дискуссия, кейс – метод, организационно-деятельностная игра, методом анализа конкретной ситуации, командной игрой и интерактивной доской. 

3. Сотрудничество с международными организациями через стипендиальные фонды

Факультет истории и регионоведения сотрудничает с ВУЗми и научными учреждениями зарубежных стран и СНГ: Новосибирским государственным университетом, Институтом Археологии и этнографии Сибирской отделении РАН, Кембриджским университетом (Англия), Университетом Коку Шикай (Япония), Институтом Макса Планка (Германия), фондом Истории Северо-Восточной Азии (Корея), Университетом Екатеринбурга, Алтайским государственным университетом, Академией Наук Республики Татарстан а также с археологами КазГУ им. Аль-Фараби. Факультет поддерживают тесные связи с археологами Национальной Академии наук КР, Кыргызско-Славянским университетом, КТУ «Манас», Американским университетом Центральной Азии, университетом ЦА "Агахан".

Преподаватели факультета участвуют в международных проектах по совместному исследованию актуальных проблем истории отдельно взятых регионов и народов, осуществляет творческое сотрудничество с кафедрой исторической информатики МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедрой документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского государственного университета, кафедрой источниковедения, историографии КазНУ им. Аль-Фараби, историческим факультетом Новосибирского государственного университета, историческим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета, институтом истории АН Туркменистана, институтом истории НАН Украины, Казахской академией труда и социальных отношений, Назарбаевским университетом исследования и инновационных систем, Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева, Международной Ассоциацией “История и компьютер”, Павлодарским университетом им С.П. Торайгырова и  Сибирским отделением РАН.

С Институтом Макс Планка (Германия), институтом Археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирским государственным университетом и факультетом истории и регионоведения проводится совместная комплексная археолого-палеолитическая экспедиция на памятнике Сель – Ункур (Баткенская область КР).  

Факультет принимает участие в  международных образовательных программах:

 • Кыргызско - Японского центра (JICA);
 • Института Конфуция при КНУ (бакалавр и магистратура - языковые курсы);
 • Международной образовательной программы стипендия стран Шелкового пути для бакалавров и магистрантов;
 • Правительственной стипендии для магистрантов.

4. Студенты, общественно-политическая и культурная жизнь на факультете

Студенты факультета истории и регионоведения активно участвуют в общественно-политической и культурной жизни университета. Воспитательная работа на факультете ведется по семи направлениям, включающим в себя следующий комплекс мероприятий:

 • Культурно – массовая работа;
 • Социальная политика;
 • Патриотическое воспитание;
 • Безопасность студента и профилактика правонарушений;
 • Кураторская работа;
 • Здоровый образ жизни;
 • Воспитательная работа в общежитиях.

Все проводимые мероприятия направлены на развитие ценностных ориентаций студента в контексте развития личностных и профессиональных новообразований, потребностей в самоактуализации и саморазвитии. 

Воспитательная работа  на факультете осуществляется  посредством проведения тематических  кураторских часов, проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, организации встреч студентов с представителями общественных организаций,  встреч с ветеранами труда, участия  в общереспубликанских торжествах.

5.  Интеграция факультета в мировое образовательное пространство

Учебный процесс ведется с использованием кредитной системы ESTS в соответствии с нормативными правовыми актами КР и КНУ им. Ж. Баласагына.

6.  Партнерские программы и проекты

Факультет осуществляет научно-образовательные программы по международному сотрудничеству. Имеет международные договоренности по осуществлению программ «1+1», «1+2»  для магистрантов с ВУЗами: Алтайским государственным университетом, Московским государственным лингвистическим университетом, Уральским федеральным университетом (Российская Федерация), Казахским университетом международных отношений и мировых языков им. Аблайхана (Республика Казахстан). На основании соглашения “Евразийская интеграция” осуществляется магистерская программа с Томским государственным университетом. Студенты по направлению «Регионоведение» проходят учебные стажировки в Китае, Турции и в Российской Федерации.

7.  Иностранная профессура и волонтеры, проработавшие на факультете

Периодически проводятся гостевые лекции ведущих ученых Китая, Российской Федерации и Республики Казахстан по актуальным вопросам истории и культуры Центральной Азии.

8. Трудоустройство выпускников

Выпускники успешно находят себя в сфере образования и культуры, в системе государственного управления, правоохранительных органах, СМИ, коммерческих, внешнеэкономических и политических структурах, занимаются творчеством, политической и общественной деятельностью. По направлению “Регионоведение” работают в мэрии г. Бишкек, МИД КР, Правительство КР, ВУЗах КР, в средне-специальных образовательных учреждениях (лицеи,колледжи).

9. Стратегия развития факультета на ближайшие годы

 

Стратегией  факультета является подготовка высококвалифицированных и востребованных кадров, способных решать сложнейшие проблемы современного мира  и республики. Для достижения цели необходимо интегрироваться  в мировое научное  образовательное сообщество, повысить качество высшего образования с применением новейших достижений науки и техники, а также поднять уровень профессорско-преподавательского состава и укреплять материально-техническую базу факультета.

Новости КНУ

Система входа

Календарь

Май 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31