Кыргызстан тарыхы кафедрасы

Кафедра истории Кыргызстана

КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ КАФЕДРАСЫ 

 

Кыргызстанда эң алгачкы жогорку окуу жайы 1932- жылы Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык институту түзүлгөн. 1934-жылы КМПИнин Коомдук илимдер факультети, Тарых факультети болуп аталган. 1940-ж. экинчи жарымы – 1950-ж. башында Тарых факультети жетектөөчү факультеттердин бирине айланып, негизгиси тарыхчы-мугалим адистерин даярдаган. 1961-ж. Кыргызстандын тарыхы кафедрасы түптөлүп баштаган жана кыргыз тарых илимине негиз салган Б.Д. Жамгырчинов кафедра башчылыгына дайындалган. Кафедранын ачылышы тарых илимин жогорку окуу жайда окутууга жана илимий-изилдөөчүлүк багытты өнүктүрүүдө маанилүү ролду ойногон.

 

Кыргызстандын тарыхы кафедрасын алгач академик, т.и.д., профессор Жамгырчинов Бегималы Жамгырчинович жетектеген. 1962-1978-ж. аралыгында кафедранын башында ардактуу профессор, Зима Борис Михайлович турган. 1978-1983-жылдары кафедраны т.и.д., профессор Чокушев Бейманалы Чокушевич жетектеген. 1983-1997-ж. чейин кафедра башчысы болуп т.и.д., профессор, Бактыгулов Жумадил Сапалович эмгектенген. 1997-1999-жж. мүчө-корреспондент, т.и.д., профессор Асанканов Аблабек Асанканович жетектеген. 1999-2001-ж. аралыгында кафедра т.и.к., доцент Сапаралиев Доолотбек Бекишовичтин жетекчилиги астында иштеген. 2001-2003-ж. аралыгында кафедраны, т.и.д., профессор Жакыпбеков Жаныбек Жакыпбекович башкарган.

 

2003-ж. КУУнун ректорунун буйругу менен кафедра экиге: «Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы» жана «Кыргызстандын жаңы жана соңку-жаңы тарыхы» кафедраларына бөлүнгөн. 2003-ж. тартып “Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы” кафедрасын Ж.Ж.Жакыпбеков жетектесе, “Кыргызстандын жаңы жана соңку-жаңы тарыхы” кафедрасын т.и.к., профессор Жоробеков Туратбек Жоробекович башкарган.

 

2016-ж. Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы менен Кыргызстандын жаңы жана соңку-жаңы тарыхы кафедралары кайрадан Кыргызстандын тарыхы кафедрасына бириктирилип, т.и.к., доцент Асанов Темиркул Ишекеевич кафедранын башчылыгына дайындалган.

 

Бүгүнкү күндө кафедрада 20 сабактын дисциплинасы, кесиптик тандалма сабактар студенттерге жана магистранттарга окутулат. Ал Ата Мекен тарыхы, Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы, Кыргызстан жаңы жана соңку-жаңы тарыхы кирет. Ал эми кесиптик тандалма сабактарга: архивтаануу, Кыргызстандын тарыхынын булактаануусу, Кыргызстандын тарыхынын тарыхнаамасы, улуттук коопсуздуктун актуалдуу маселелери, кыргыздардын генеалогиясы сыяктуу жана башка сабактар кирет.

 

Бүгүнкү күндө кафедранын окутуучулук-профессордук курамын 15 адам түзөт:

 -       т.и.д., профессор Жакыпбеков Ж.Ж., т.и.к., профессор Бедельбаев А.Б., т.и.к., профессор Момбекова Ж.К., т.и.к., профессор Мамбетова Г.М., т.и.д., профессор Чотонов У.Ч., т.и.к., профессор Жанакеева А.Т., т.и.к., доцент Асанов Т.И., т.и.к., доцент Султаналиева Н.И., т.и.к., доцент Асантурова Т.А., ага окутуучулар: Жалиева Б.Х., Арзыгулова З.А., Мамытова А.Б., Кадыралиева Н.Ш., Толобаева Э. А., Сатимкулова М.А., лаборант Амирбек к.Г.

  

1a

 

 2a

 

 

 

 

История кафедры

В 1932 г. в Кыргызстане было открыто первое высшее учебное заведение Кыргызский Государственный Педагогический институт. В 1934 г. факультет общественных дисциплин КГПИ был преобразован в исторический факультет. Во второй половине 40-х нач. 50-х гг. исторический факультет превратился в крупный факультет, главную кузницу подготовки кадров учителей – историков. Это привело к открытию в 1961 г.новой кафедры истории Кыргызстана  первым заведующим которой стал основоположник исторической науки Кыргызстана Б.Д. Джамгерчинов. Открытие кафедры сыграло важную роль в развитии высшего исторического образования в Кыргызстане.

За годы существования кафедры истории Кыргызстана на кафедре работали крупные ученые историки: д.и.н., академик Джамгерчинов Б.Д., профессор Зима Б.М., д.и.н., академик Ильясов С., д.и.н., академик Табышалиев С.Т., д.и.н, профессор Чокушев Б.Ч., д.и.н., профессор Бактыгулов Дж.С. и др.

 • Первым заведующим кафедрой истории Кыргызстана был академик НАН КР, д.и.н., профессор Джамгерчинов Бегималы Джамгырчинович.Ведущий ученый-историк, внесший большой вклад в становление и развитие исторической науки.
 • С  1962 г. по 1978 г. кафедрой заведовал заслуженный деятель науки КССР, профессор Зима Борис Михайлович.
 • С 1978 г. по 1983 г. кафедрой руководил заслуженный деятель науки Кыргызской Республики д.и.н., профессор Чокушев Бейманалы Чокушевич.
 • С 1983 г. по 1997 г. руководил кафедрой  д.и.н., профессор, заслуженный  деятель науки Кыргызской Республики  Бактыгулов Джумадил Сапалович.
 • С 1997 г. по 1999 г.  руководителем кафедры был  член-корр. НАН КР, д.и.н., профессор Асанканов Аблабек Асанканович.
 • С 1999 г. по 2001 г. кафедрой заведовал к.и.н., доцент Сапаралиев Доолотбек Бекишевич.
 • С 2003 года приказом ректора КГНУ кафедра была разделена на две: истории Кыргызстана в древности и средневековье и истории Кыргызстана нового и новейшего времени.
 • С 2001 по 2003 год кафедру возглавил профессор Жакыпбеков Жаныбек Жакыпбекович. Жакыпбеков Ж.Ж. – к.и.н., профессор, отличник образования, лучший исследователь КНУ им. Ж.Баласагына, лучший лектор КНУ им. Ж.Баласагына. С 2003 заведующий кафедрой истории Кыргызстана в древности и средневековье.
 • С 2003 года кафедрой истории Кыргызстана нового и новейшего времени руководил к.и.н., профессор Жоробеков Туратбек Жоробекович. Отличник образования КР, лучший лектор КНУ им. Ж.Баласагына, награжден Почетной Грамотой Кыргызской Республики.
 • В 2016 г. кафедра истории Кыргызстана в древности и средневековье и кафедра истории Кыргызстана нового и новейшего времени были объединены в одну кафедру истории Кыргызстана, кафедру возглавил к.и.н., доцент Асанов Темиркул Ишекеевич.

Основной целью кафедры было и остается целенаправленное изучение истории Кыргызстана с древнейших времен до наших дней.

Сегодня кафедра является центром изучения истории Кыргызстана. На кафедре истории Кыргызстан преподаются 20 дисциплин, курсов по выбору для студентов и магистрантов. Дисциплины кафедры истории Кыргызстана: отечественная история, древняя история Кыргызстана, средневековая история Кыргызстана, новая история Кыргызстана, новейшая история Кыргызстана. Курсы по выбору: архивоведение, история кыргызской письменности, источниковедение истории Кыргызстана, историография истории Кыргызстана, политическая система Кыргызстана, актуальные проблемы национальной безопасности, проблемы кочевой цивилизации  и др.  

ППС кафедры истории Кыргызстана состоит из квалифицированных преподавателей, опытных лекторов и признанных ученых Кыргызстана.Члены кафедры истории Кыргызстана работают  по общей теме исследования  «Актуальные проблемы истории Кыргызстана».

2. Заведующий кафедрой

Асанов Темиркул Ишекеевич

к.и.н., доцент

asanov

3. ППС кафедры

На кафедре истории Кыргызстана трудятся 17 человек:

Жакыпбеков Жаныбек Жакыпбекович

д.и.н., профессор 

jakypbekov

Бедельбаев Аскарбек

к.и.н., профессор

bedelbaev dekan

Момбекова Жыргал Канаевна

к.и.н., профессор 

mombekova

Мамбетова Калыйкан Мамбетовна

к.и.н., профессор 

mambetova

Чотонов Усенаалы Чотонович

д.и.н., профессор 

alt

 • Анкета Чотонова У.Ч.

Жанакеева Анаркуль Тологоновна

к.и.н., профессор 

janakeeva

Султаналиева Назира Ишенбековна

к.и.н., доцент 

sultanalieva

Асантурова Таалайкул

к.и.н., доцент 

asanturova

Исабаева Назгул Акылбековна

к.и.н., доцент 

isabaeva

Жалиева Бурул Хамидовна

ст. преподаватель 

jalieva

Арзыгулова Суракан

ст. преподаватель

arzygulova

Кадыралиева Нуриза Шералкановна

ст. преподаватель

kadyralieva

Мамытова Алтынай Билаловна

ст. преподаватель

mamytova

Толобаева Элида Анарбековна

ст. преподаватель

tolobaeva

Сатимкулова Манзура Акбаралиевна

ст. преподаватель

satimkulova

Исраилова Азиза Базарбаевна

преподаватель

 • Анкета Исраиловой А.Б.

[нет фото]

Амирбек кызы Гулбарчын

лаборант

amirbek kyzy

Новости КНУ

Система входа

Календарь

Июль 2024
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31